ספרות בראש – מהי?

ספרות בראש- מהי?

הוראת הספרות מושתת על ארבעה רבדים: אינטלקטואלי, רגשי, יצירתי וחברתי-שיתופי. הרובד האינטלקטואלי מהווה אבן דרך בהוראת הספרות. "ספרות בראש" מניחה שהגדרת יעדים פדגוגיים ממוקדים  הכרחית להוראה מיטבית. על כן. אנו מניחות שקריאה של מחקרים ספרותיים ושל ביקורת תרבותית תעמיק את  דרך ההוראה היצירתית, הרגשית והחברתית.

להלו מאמרים מומלצים על הוראת ספרות: 

אדיבי-שושן, א' (2014). והיה לי שער זהב והיו לי עיניים כחולות – על תכנית הלימודים החדשה בספרות. החינוך וסביבו, 36 ,339-362.

אלקד-להמן, א'. (2010). לקחת ללב': קריאה ספרותית כשיטה לניתוח במחקר האיכותני. עורכת: ע', קופפרברג. חקר הטקסט והשיח: רשומון של שיטות מחקר. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

אלקד-להמן, א' וגילת, י'. (2010). אני נהנית ללמד, לעורר תלמידים לחשיבה בעקבות הספרות". אתגרים בהוראת ספרות בבית הספר התיכון. דפים, 50 ,186-219.

דה-מלאך, נ'. (2008). לא על היופי לבדו, על הוראה ביקורתית של ספרות. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים.

דן, י' . (תשמ"ג). כיצד ללמד ספרות. עלון למורה לספרות, 3 ,2-7.

יוסה, רגס מריו (2011). למה ספרות. הארץ

מורסון, גארי (2015). איך הרגו את לימודי הספרות מידה

פויס, י' ודה-מלאך, נ' (2006). לא אוכל להגדיר סיפור כטוב" – סטודנטיות להוראה מעריכות סיפור, דפים, 42 ,עמ' 154-181.

פויס, י' ודה-מלאך, (2013 ). מטרותיה של הוראת הספרות: בין בחינות בגרות .259-236 ,8-7 ,

פויס, י' ואלקד-להמן, א' (2014). שיח בין )לא(שווים בעקבות קריאה בספרות – שני חקרי מקרה. עיונים בשפה וחברה, 6(1), 59-94.

פיינגולד, ב' ע' (תשנ"א). הוראת הספרות כמבנה דעת. בתוך: מ' זילברשטיין (עורך). מבני הדעת של המקצועות וגישה אחדותית בתכנון לימודים: השתמעויות להכשרת מורים (עמ' 32-41). ירושלים: משרד החינוך והתרבות.

פיינגולד, ב' ע' (1995). הוראת הספרות לקראת שנת אלפיים. בתוך: ד' חן (עורך). החינוך לקראת המאה העשרים ואחת (עמ' 257-266 ). תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

שם-טוב, ס' (2014 ). מי צריך ספרות בבית הספר היסודי? פנים, 66 ,64-75 .

שקד, ג' (תשמ"ג) הוראת הספרות – מגמות, חומרים, שיטות. החינוך, מה, 140-148.